ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Salon De Jaargetijden

 

Salon De Jaargetijden is aangesloten bij brancheorganisatie schoonheidsverzorging ANBOS. ANBOS-lidmaatschap staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met de Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal Economische Raad (SER). Als lid van brancheorganisatie ANBOS is salon De Jaargetijden akkoord gegaan met deze voorwaarden.

 

(AV CZ/90 december 2009) Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

De Jaargetijden: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Cliëntenzaken, georganiseerd via de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

 

ANBOS:   Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

 

Cliënt:  de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten salon De Jaargetijden in de uiterlijke verzorgingsbranche;

 

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

 

Uiterlijke  verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf;

 

Schoonheidsverzorgingsbedrijf:  het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

 

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

 

Branchecodes: de codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’.

 

Gegevens salon De Jaargetijden:

De Jaargetijden

Wildzoom 1

3772 SL  Barneveld

0342 – 43 49 00

salon@dejaargetijden.com

KvK nummer 08168148

 

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de De Jaargetijden en de cliënt.

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

·       De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en De Jaargetijden aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

·       Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient De Jaargetijden de cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

·       Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar, zal er alleen behandeling plaatsvinden na toestemming van ouder/voogd. Bij het intakegesprek dient een ouder/voogd aanwezig te zien.

 

Artikel 3 - Afspraken

·       De Jaargetijden moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliëntmelden.

·       De cliëntmoet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Jaargetijden melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Jaargetijden 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen.

·       Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4 - Verplichtingen van De Jaargetijden

·       De Jaargetijden staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

·       De Jaargetijden licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De Jaargetijden vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

·       De Jaargetijden wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes binnen de uiterlijke verzorgingsbranche.  De Jaargetijden zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de cliënt

·       De cliënt dient De Jaargetijden voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

·       De cliënt heeft de plicht alle door De Jaargetijden gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

 

Artikel 6 - Gedrag

·       De cliënt behoort zich in en rond de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. In het gehele pand geldt een rookverbod.

·       De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van De Jaargetijden.

·       Indien de cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Jaargetijden het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 7 - Betaling

·       Betalingen aan De Jaargetijden dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door De Jaargetijden aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

·       Bij een reeks behandelingen kan De Jaargetijden de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

·       Het aangaan van een langdurige verplichting door cliënt (bijvoorbeeld een kuur) vormt een uitzondering. Deze kuren bevatten vaak een korting op de geldende prijzen. Bij een tussentijdse beëindiging van deze langdurige verplichting heeft de cliëntrecht op teruggave van een bedrag van de niet genoten behandelingen. Hierbij houdt De Jaargetijden zich het recht voor de genoten korting op de geldende prijzen te verrekenen met het te restitueren bedrag. Deze regeling vervalt indien de cliënt de adviezen van De Jaargetijden omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de cliëntzelf de reek behandelingen vroegtijdig beëindigd.

·       Indien door overmacht cliënt niet in staat is tot betaling kan De Jaargetijden cliënt de mogelijkheid geven het te betalen bedrag achteraf te voldoen. Dit dient dan wel te geschieden binnen de termijn van 14 kalenderdagen. Bij het in gebreke blijven heeft De Jaargetijden behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan cliënt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

·       De Jaargetijden is tegenover de cliëntaansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan De Jaargetijden of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

·       Cliënt is tegenover De Jaargetijden aansprakelijk voor door De Jaargetijden geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

·       De Jaargetijden is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat aan De Jaargetijden door cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij cliëntbekend waren, medicijngebruik, of ander sinds.

·       De Jaargetijden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar De Jaargetijden.

 

Artikel 9 - Klachten

·       Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande (binnen 3 werkdagen) na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij De Jaargetijden in te dienen. In geval van een reactie van de huid op een behandeling of aangekocht product dient cliëntDe Jaargetijden binnen 24 uur op de hoogte te stellen.

·       De Jaargetijden dient klachten afdoende te onderzoeken. De Jaargetijden zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Indien cliënt zich niet aan de gemaakte afspraken voor herstel houdt zal De Jaargetijden geen passende oplossing kunnen bieden.

·       Klachten over gekochte producten dienen binnen 72 uur na ontvangst van deze producten gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door cliënt.

·       Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

 

Artikel 10 - Geschillenregeling

·       Geschillen tussen cliënten De Jaargetijden over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door De Jaargetijden aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 

·       Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliëntzijn klacht eerst bij De Jaargetijden heeft ingediend.

·       Nadat de klacht bij De Jaargetijden is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

·       Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is De Jaargetijden aan deze keuze gebonden. Indien De Jaargetijden een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de cliëntvragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Jaargetijden dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

·       De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

·       Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 11 - Garantie

·       De Jaargetijden geeft cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt; Indien de behandeling die cliënt heeft laten uitvoeren door De Jaargetijden, vervolgens heeft laten onderhouden door een andere salon, de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, de cliëntandere producten dan door De Jaargetijden geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud, de cliëntadviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd en de cliënt het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

 

Artikel 12 - Geheimhouding

·       De Jaargetijden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

·       Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

·       De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, De Jaargetijden verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 Artikel 13 – Persoonsgegevens en Privacy

·       Omschreven in Privacyverklaring De Jaargetijden.

 

Artikel 14 – Recht

·       Op elke overeenkomst tussen De Jaargetijden en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 14 – Slotbepaling

·       Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van De Jaargetijden: www.dejaargetijden.com

Download
Algemene Voorwaarden De Jaargetijden.pdf
Adobe Acrobat document 162.9 KB